CORPORATE SERVICES

Leadership Qualities/Management Skills/Create Ideal Corporate Culture/Giving & Receving Feedback/Team Building/Effectivity

School of Laughter นำเสนอศาสตร์บูรณาการของการจัดการกับสภาวะความเครียดและความกดดันอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด การจะสร้างสรรค์สถานที่ทำงานให้มีความสุขมากขึ้น มีการสื่อสารที่ดีขึ้น เพิ่มยอดของกำไรและผลผลิต เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี ระหว่างทีมงาน ลดความเจ็บป่วย การขาดงาน และ การขาดงาน และการลาออก ของพนักงาน องค์กรจะต้องคํานึงถึงการฝึกอบรมในรูป แบบบูรณาการที่มีหลักการของ RRP Model เป็นพื้นฐาน ประกอบในทุกการอบรม (ลิขสิทธิ์การอบรมในรูปแบบเฉพาะของ School of Laughter)

R = Release of Tension การปลดปล่อยความเครียด

R = Relaxation การผ่อนคลาย

P = Peace of Mind ความสุขสงบในใจ 

นำไปสู่

Life Transformation = จัดการกับสภาวะกดดันและความเครียดได้ในระดับสูงสุด

RRP MODEL คือ รูปแบบของการอบรม ที่ผสมผสานศาสตร์ต่างๆ ในการจัดการกับความเครียดได้อย่างบูรณาการ เพื่อลดสภาวะของความเครียดและความกดดันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของสถานที่ทำงานและองค์กรทางธุรกิจ ผู้นำและผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรที่มีความสามารถสูงๆ ขององค์กรจะไม่สามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ได้เลย หากขาดความสมดุลทางอารมณ์และตกอยู่ในสภาวะเครียด 

Gray Simple Cycle Diagram Chart.png

RRP MODEL จะใช้การอบรมในรูปแบบของการจัดการกับความเครียดด้วยเทคนิคต่างๆ ผสานกับหัวข้อหลักในการอบรม ด้วยเทคนิคต่างๆ อย่างบูรณาการ โดยเน้นการใช้ เสียงหัวเราะ เป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้ง่าย ซึ่งจะสามารถลดความเครียด ในการอบรม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ได้อย่างต่อเนื่อง นำอารมณ์ให้สมดุล

75573806_10212155400480240_7618258735894

หลักสูตร การพัฒนาสู่ภาวะผู้นำที่เหนือชั้นผ่านเสียงหัวเราะ 

เหมาะสำหรับ ผู้บริหารในทุกระดับ โปรแกรมระยะสั้นและระยะยาว

คลิกรายละเอียดที่นี่  

RRP Model สามารถใช้พัฒนาเพื่อก้าวขึ้นสู่ภาวะผู้นำที่เหนือชั้น (Transcendental Leadership) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความลุ่มลึกซับซ้อน เป็นกระแสแนวโน้มทางด้านผู้นำของศตวรรษที่ 21 นี้ จุดเด่นด้านแนวคิดก็คือ เป็นแบบภาวะผู้นำที่ยึดมิติด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณ (Spiritual Dimensions) เป็นสำคัญ

ภาวะผู้นำสร้างผู้นำต้องเป็นผู้นำที่มีความสามารถสูง เป็นพิเศษกว่าภาวะผู้นำโดยทั่วไป การใช้กระบวนทัศน์แบบเดิมไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ จำเป็นต้องใช้ผู้นำที่มีความพิเศษที่สามารถยกระดับของการคิด การรับรู้และการกระทำ ที่สูงเกินกว่าขีดจำกัดของผู้นำทั่วไปพึงมี

72485793_10211919411260657_6383829545262

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับงานบริการ ผ่านเสียงหัวเราะ

สำหรับ พนักงานระดับหัวหน้า และ ระดับปฏิบัติการ ระยะเวลา 1 วัน

คลิกดาวน์โหลด Course Outline ที่นี่ 

หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ของอาจารย์วรารักษ์ สู่โนนทอง มีรูปแบบเฉพาะตัว เน้นการสื่อสารที่เจาะลึกกว่าระบบความคิด แต่เจาะลึก ถึงระดับรากของจิตวิญญาณภายในของผู้เข้าร่วมอบรม เน้นการปฏิบัติมากกว่าการบรรยาย ซึ่งเป็นวิธีเดียว ที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ทะลุกรอบความคิด และเข้าใจการทำงานและการแก้ไขปํญหาจากภายในของตัวเอง เป็นการแก้ปัญหาทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับองค์กรได้จริง

 

เราเชื่อว่า “เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ แต่คนเดียวที่จะเปลี่ยนได้ คือ ตัวเราเอง และเมื่อตัวเราเองเปลี่ยนแล้ว โลกภายนอกทั้งโลก ก็จะเปลี่ยนตามเรา”