หลักสูตรอบรม การพัฒนาสู่ภาวะผู้นำที่เหนือชั้นผ่านเสียงหัวเราะ (Transcendent Leadership Development)

RRP Model สามารถใช้พัฒนาเพื่อก้าวขึ้นสู่ภาวะผู้นำที่เหนือชั้น (Transcendental Leadership) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความลุ่มลึกซับซ้อน เป็นกระแสแนวโน้มทางด้านผู้นำของศตวรรษที่ 21 นี้ จุดเด่นด้านแนวคิดก็คือ เป็นแบบภาวะผู้นำที่ยึดมิติด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณ (Spiritual Dimensions) เป็นสำคัญ โดยเฉพาะด้านคุณธรรม ที่เน้นการทำเพื่อความดีงาม เพื่อผู้อื่น และเพื่อส่วนรวมเป็นหลักอยู่ในระดับที่สูงเป็นพิเศษกว่าภาวะผู้นำแบบอื่นใด ด้วยความมีระดับที่สูงส่ง ทั้งมีมิติด้านคุณธรรมและมิติด้านคุณลักษณะของผู้นำ


การพัฒนาทางจิตวิญญาณของผู้นำองค์กร มีส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงาน ผ่านความเชื่อถือและศรัทธาในตัวผู้นำ และวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งมอบความรักและความปรารถนาดีลงไปสู่พนักงานในระดับต่างๆ สามารถเป็นแรงกระตุ้น สร้างความภักดี และความทุ่มเทในการสร้างผลผลิตได้ จุดประสงค์หลักในการพัฒนาความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในตัวเองของผู้บริหาร คือ การกลับลงไปมองในความต้องการพื้นฐานของตัวผู้บริหารเองและพนักงาน เพื่อให้มีความเข้มแข็งในจิตวิญญาณเพียงพอ ที่จะสามรถสร้างสรรค์มุมมอง คุณค่าผ่านตนเอง สร้างพลังให้แก่ตนเอง ทีมและองค์กรในทุกระดับ เสริมสร้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่ ความรัก และความทุ่มเทเพื่อองค์กร ผลประกอบการ และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

ผู้นำลักษณะนี้จะเป็นผู้นำที่เข้าใจนำคนอื่นให้เขารู้จักนำตัวเอง คือ พยายามให้กำลังใจ ช่วยเสริมแรงของผู้ตามให้คิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้รู้จักรับผิดชอบในงานของตน ให้มั่นใจในตนเอง ให้รู้จักการกำหนดเป้าหมายด้วยตนเอง ให้มองโลกเชิงบวก มองเห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย และรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เป็นต้น


ภาวะผู้นำสร้างผู้นำต้องเป็นผู้นำที่มีความสามารถสูง เป็นพิเศษกว่าภาวะผู้นำโดยทั่วไป การใช้กระบวนทัศน์แบบเดิมไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ จำเป็นต้องใช้ผู้นำที่มีความพิเศษที่สามารถยกระดับของการคิด การรับรู้และการกระทำ ที่สูงเกินกว่าขีดจำกัดของผู้นำทั่วไปพึงมี ในแง่ความรู้ ประสบการณ์ หรือการใช้เหตุผลในการปรับเปลี่ยนสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดี นำพาทุกคนให้ก้าวพ้นขีดจำกัด ช่วยยกระดับใหม่ของการคิด การรู้สึกและการกระทำ เพื่อให้สามารถเอาชนะภาวะท้าทายต่างๆ ได้

Six Keys To Transcendent Leadership

6 กุญแจสู่ภาวะผู้นำที่เหนือชั้น


Transcendent leadership คือ ภาวะของผู้นำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาภายใน มีความตระหนักรู้ที่เปิดกว้างในทุกระดับ เป็นผู้นำ โดยการ "เป็นให้เห็น"


ให้ผู้ตามสามารถมีอิสระในการแสดงออกถึงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ รู้จักการใช้บทสนทนาที่เปิดกว้าง และยอมรับ ซึ่งจะช่วยลด ผลกระทบในทางลบ ที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น และจะทำให้ข้อมูลมีความจำกัด เป็นวงจรการทำงานที่ซ้ำไปซ้ำมา


ผู้นำที่เหนือชั้น จะตรวจสอบภายในของตัวเองและผู้ร่วมงานอยู่เสมอ รวมทั้งรู้จักใช้ประสบการณ์ภายนอก ที่สอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ภายใน ซึ่งจะนำไปสู่ปัญญา นำไปสู่ข้อมูล ความรู้ชุดใหม่ สู่ผลลัพธ์ที่แตกต่าง


ผู้นำที่เหนือชั้น ควรมีคุณสมบัติใดบ้าง?


Acceptance การยอมรับ

ความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้น ล้วนข้องเกี่ยวกับคุณค่า และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เนื่องจากวัฒนธรรม การเลี้ยงดู การตัดสินถูกผิด โดยเฉพาะในองค์กรใหญ่ ที่มีบุคลากรที่มีความแตกต่างกันหลากหลาย ผู้นำที่เหนือชั้น ต้องเลือกที่จะ ยอมรับ แต่ไม่ได้จำเป็นต้อง เห็นด้วย และ ไม่ตัดสินถูกผิด รู้จักหยิบความแตกต่างนั้นขึ้นมาใช้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร


Reverence การเคารพนับถือ

ผู้นำที่เหนือชั้น ต้องรู้จักการเคารพนับถือผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งสูงส่งในความเป็นมนุษย์ และสะท้อนให้เห็นถึงระดับของการตระหนักรู้ สติปัญญา ในการที่เข้าใจว่า ทุกสิ่งในโลกนี้ ล้วนเป็นสิ่งเดียวกัน และต้องสามารถสอนให้ผู้อื่น แสดงความเคารพนับถือซึ่งกันและกันได้ด้วย


Presence การรู้จักอยู่กับปัจจุบัน

การมีปัญญา คือ การรู้จักอยู่กับปัจจุบัน ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น ผู้นำส่วนมากจะมีภาระงานมากมาย จนทำให้หลุดไปจากการอยู่กับปัจจุบัน โดยเฉพาะ การฟัง ในหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำที่เหนือชั้น ผู้นำจะต้องฝึกการฟังผู้อื่นให้ลึกซึ้งด้วย โดยการฟังจากทัศนคติในเชิงบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งจะช่วยกระตุ้นศักยภาพในการเชื่อมต่อ แก่นของเราเอง และ แก่นของผู้ร่วมงานคนอื่นๆ การรู้จักอยู่กับปัจจุบัน จะช่วยให้ผู้นำ มีความเข้าใจจากประสบการณ์ที่แตกต่าง ได้กว้างขวางขึ้น ทำให้ผู้ร่วมงานได้ทำผลงานที่ดีขึ้น ปัญญาของกลุ่มเพิ่มขึ้น ไม่ใช่การคิดเอา จากแต่ละบุคคล และการฝึกการอยู่กับปัจจุบันนี้ จำเป็นต้องมีวินัยในการฝึกฝน


Courage ความกล้าหาญ

ความกล้าหาญต้องออกมาจากหัวใจ ขจัดความกลัว ขจัดการแบ่งแยกเขาและเรา ขจัดการตัดสินว่าดีหรือไม่ดี ในหลายๆ องค์กร การตัดสิน ทำให้มองข้ามการพัฒนางานไปหลายๆ อย่างอย่างน่าเสียดาย ผู้นำที่เหนือชั้น ต้องเปิดกว้างภายในตัวเองและผู้อื่น การไม่ตัดสิน คือ ความกล้าหาญ เป็นการอนุญาตให้เกิดการพัฒนา ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากในผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝน


Gratitude ความขอบคุณ

"จงเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์" ผู้นำที่เหนือชั้น จะรู้จักการแสดงปัญญา โดยการรู้จักขอบคุณตัวเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นความสง่างามภายใน นำไปสู่ทัศนคติในเชิงบวก และ เพิ่มการมองโลกในแง่ดี ความเมตตา และ พลังงาน ภายในองค์กร เป็นประตู สู่ปัญญา


Highest Good คุณธรรมสูงสุด

ความท้าทายหลักที่ผู้นำเหนือชั้นจะต้องเจอ คือ "การรักษาคุณธรรมความดีไว้ได้ในทุกๆ ด้าน" เพราะ การกระทำ สำคัญกว่าคำพูด

ประโยชน์และผลที่จะได้รับของการอบรมหลักสูตร การพัฒนาสู่ภาวะผู้นำที่เหนือชั้นผ่านเสียงหัวเราะ ตามรูปแบบ RRP Model


  1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน และการพัฒนาสู่ภาวะผู้นำที่เหนือชั้น โดยการทำงานกับส่วนของสารสื่อประสาทในสมอง ที่จะหลั่งสารเคมีแห่งความสุขออกมาได้ เพื่อเพิ่มพลังงานในการทำงานได้มากขึ้น

  2. เนื่องจาก RRP Model เน้นไปที่การฝึก ศาสตร์และศิลป์แห่งเสียงหัวเราะ ซึ่งมีคำกล่าวไว้ว่า "คนที่หัวเราะด้วยกันจะทำงานด้วยกันได้ดี" เสียงหัวเราะ เป็นเครื่องมือ ของการเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ขจัดช่องว่าง เป็นเครื่องมือที่ที่ทรงพลังในการกระตุ้นและสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ ส่งผลต่อผลผลิตและผลงาน ในระดับสูงสุด

  3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะสามารถพัฒนาทัศนคติ ความคิด และจิตใจในเชิงบวก

  4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น มีความสดใส มีความรู้สึกดีกับตนเอง ซึ่งจะสามารถส่งผลต่อการสื่อสาร และเพิ่มความพึงพอใจ กับลูกค้า องค์กร หรือบุคคลที่ต้องติดต่อได้ดี

  5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับการกระตุ้นในการใช้สมองซีกขวา ซึ่งเป็นสมองแห่งความคิด จินตนาการสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาไอเดีย มุมมองใหม่ๆ ในการทำงาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจำเป็นต่อโลกแห่งนวัตกรรมใหม่ในปัจจุบัน

กิจกรรมและเครื่องมือหลักที่จะใช้บูรณาการในหลักสูตร การพัฒนาสู่ภาวะผู้นำที่เหนือชั้น จะประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ใน RRP Model โดยวิทยากร (ครูเก๋ หรือ อาจารย์วรารักษ์ สู่โนนทอง) สามารถปรับกิจกรรมในการพัฒนา สภาะผู้นำที่เ่หนือชั้น ให้เหมาะกับองค์กรในทุกความต้องการ ซึ่งสามารถจัดได้ทั้งหลักสูตรระยะสั้น 60 นาที - เต็มวัน (6 ชั่วโมง) รวมทั้ง สามารถออกแบบได้เป็นโปรแกรมระยะยาว 3 สัปดาห์ (21 วัน) เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ของ RRP Model อย่างเต็มรูปแบบ


ดูประวัติวิทยากร คลิกที่นี่

ติดต่อวิทยากร เพื่อปรึกษาการออกแบบกิจกรรมและหลักสูตร คลิกที่นี่

ช่องทางสำหรับการติดตาม ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง (School of Laughter)


FB Page: https://www.facebook.com/SchoolOfLaughter

FB Group: https://bit.ly/375gUXG

Youtube: https://bit.ly/3gBw3mJ

Website: https://www.kaymiracles.com/

https://www.laughteracademy.net/

Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSGDfs9g/

IG: https://www.instagram.com/kaymiracles/

Open Chat: https://bit.ly/3oLd3VZ


---


ลิงค์ข้อมูลสำหรับการเข้าพักที่ บ้านคีตา เชียงราย


FB Page: https://www.facebook.com/gitashouse

Website:https://www.baangita.com/Featured Posts
Recent Posts