RRP MODEL รูปแบบของการอบรมแนวผสมผสานและจัดการกับความเครียดได้อย่างบูรณาการ

School of Laughter นำเสนอศาสตร์บูรณาการของการจัดการกับสภาวะความเครียดและความกดดันอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด การจะสร้างสรรค์สถานที่ทำงานให้มีความสุขมากขึ้น มีการสื่อสารที่ดีขึ้น เพิ่มยอดของกำไรและผลผลิต เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี ระหว่างทีมงาน ลดความเจ็บป่วย การขาดงาน และ การขาดงาน และการลาออก ของพนักงาน องค์กรจะต้องคํานึงถึงการฝึกอบรมในรูป แบบบูรณาการที่มีหลักการของ RRP Model เป็นพื้นฐาน ประกอบในทุกการอบรม (ลิขสิทธิ์การอบรมในรูปแบบเฉพาะของ School of Laughter)

R = Release of Tension การปลดปล่อยความเครียด

R = Relaxation การผ่อนคลาย

P = Peace of Mind ความสุขสงบในใจ

นำไปสู่

Life Transformation = จัดการกับสภาวะกดดันและความเครียดได้ในระดับสูงสุด

RRP MODEL คือ รูปแบบของการอบรม ที่ผสมผสานศาสตร์ต่างๆ ในการจัดการกับความเครียดได้อย่างบูรณาการ เพื่อลดสภาวะของความเครียดและความกดดันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของสถานที่ทำงานและองค์กรทางธุรกิจ ผู้นำและผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรที่มีความสามารถสูงๆ ขององค์กรจะไม่สามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ได้เลย หากขาดความสมดุลทางอารมณ์และตกอยู่ในสภาวะเครียด

RRP Model สามารถลดความเครียด 3 ประการ ในสถานที่ทำงานอย่างได้ผล


 1. ความเครียดทางร่างกาย จากการทำงานหนักเกินสมรรถภาพที่แท้จริงของร่างกาย ทำงานอย่างต่อเนื่อง พักผ่อนน้อย พักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้ร่างกายเหนื่อยและอ่อนล้า

 2. ความเครียดทางจิตใจ จากการทำงานหนักตามเวลาที่บีบรัด จากความกลัวที่จะสูญเสียสถานะบางอย่างในการทำงาน หรือกดดันตัวเองมากเกินไป เพื่อตอบสนองความต้องการของตนบางอย่าง การแข่งขัน กับผู้อื่นหรือกับตนเอง

 3. ความเครียดทางอารมณ์ เป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกที่สุด ซึ่งมักเกิดจากปัญหาด้านความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว หรือ ในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นสภาวะที่ ผู้นำ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีตำแหน่งสูงๆ มักจะต้องเผชิญ และจะส่งผลกระทบต่อเป็นลูกโซ่ เป็นความเครียดที่จัดการได้ยากที่สุด

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมตามรูปแบบ RRP MODEL

 1. เพื่อพัฒนาการแสดงออกทางอารมณ์ ลดความกังวล รู้สึกเป็นอิสระ ผ่านรูปแบบของการอบรมที่สนุก และผ่อนคลาย เพื่อให้สามารถกลับสู่สภาวะสมดุลตั้งต้นได้อย่างรวดเร็ว

 2. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พลังงานและความสดชื่น

 3. เพื่อลดความกดดันในการสร้างตัวตน ส่งผลในการสร้างบุคลิกภาพใหม่ที่ดีขึ้น

 4. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ปลดปล่อยอารมณ์ที่เก็บกด โดยกลไกของการออกแบบในการฝึกอบรมอย่างง่ายๆ แต่สามารถแก้ไขได้จนถึงระดับจิตใต้สำนึก เพื่อให้ก้าวขึ้นสู่ ภาวะผู้นำที่เหนือชั้น ได้

 5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงาน พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และทักษะการสื่อสาร

เครื่องมือบูรณาการที่ใช้ในการฝึกอบรมตามรูปแบบของ RRP MODEL


 • Art of Laughing ศิลปะแห่งเสียงหัวเราะ

ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อนำสุขภาพที่ดี ความเบิกบานและสันติสุขของโลก ผ่านเสียงหัวเราะ ซึ่งจะสามารถส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน การเพิ่มผลิตผลรวมทั้งปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมขององค์กร มีงานวิจัยมากมากมายว่า ศาสตร์แห่งการใช้เสียงหัวเราะ และ โยคะหัวเราะ เป็นประโยชน์ต่อประสิทธิผลของธุรกิจ


งานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า เสียงหัวเราะสามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ๆขององค์กรได้ อารมณ์ขันเป็นสิ่งจำเป็น หากใช้ได้ถูกวิธี และสามารถใช้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและสานสัมพันธ์ทางธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม


Art of Laughing เป็นเครื่องมือ ที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากในการทำงานล้วนมีแต่ความเครียด Art of Laughing เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างทีมที่ไม่ต้องมีการแข่งขัน ปราศจากการคุกคาม แต่สร้างเสริมสุขภาพจิต เพิ่มพลังใหม่ให้แก่กายและใจ เป็นการจัดการกับความเครียดได้อย่างสมบูรณ์


 • Tension Releasing การขจัดความเครียดฝังลึก

เพื่อการปลดปล่อยกระบวนการของความเครียดและความเจ็บปวดที่ฝังลึกอย่างปลอดภัย


 • Deep Relaxation Method การผ่อนคลายอย่างลึก

เทคนิคของการฝึกสมาธิที่ทรงพลัง โดยการผ่อนคลายทั้งร่างกาย จิตใจและอารมณ์อย่างสมบูรณ์ และเป็นการฝึกสมาธิอ่ย่างเป็นระบบ ช่วยลดความวิตกกังวล ลดความเครียด ลดอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง เพิ่มความตระหนักรู้และสมาธิ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และความคิดในด้านลบ นำเข้าสู่ความสุขสงบ พัฒนาสุขภาพกายและจิต อาการซึมเศร้า


 • Transformational Breathwork เทคนิคของการหายใจเพื่อนำสู่การเปลี่ยนแปลง

เป็นรูปแบบการฝึกร่างกาย ลมหายใจ สมาธิ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่สมองได้มากขึ้น หากร่างกายมนุษย์ขาดออกซิเจน จะทำให้สร้างพลังงานได้น้อย ทำให้มีกรดแลคติคคั่ง ในการฝึก Transformational Breathwork ที่ครูเก๋ได้ออกแบบขึ้น จะสามารถเห็นผลลัพธ์ของระดับพลังงานที่เพิ่มขึ้น มีการนอนหลับดีขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในทุกแง่มุม


 • Instant Calm Technique เทคนิคการฝึกสงบจิตใจได้อย่างฉับพลัน

เป็นการใช้เทคนิคต่างๆ ที่ง่ายๆ ที่ฝึกได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย จัดการกับความเครียดและความกังวลในทุกระดับ อย่างได้ผลทันทีในทุกสถานการณ์รอบตัวเพื่อให้การดำเนินชีวิตมีความสุขมากขึ้น โดยพัฒนาความสามารถในการสร้างสมดุลชีวิตและนำไปดัดแปลงใช้เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อการปรับคลื่นพลังงานในตัวให้สงบทันที ปราศจากคลื่นรบกวน เพื่อเชื่อมต่อกับธรรมชาติที่สงบและสมดุลให้มีสติรู้ทันความคิดและการปรุงแต่ง และนำไปสู่การเลือกวิธีโต้ตอบ ในทางที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อชีวิตได้


 • Mandala Art Therapy ศิลปะแมนดาลาบำบัด

เป็นเครื่องมือที่จะทำความรู้จักกับตัวตนได้ในระดับภายใน ค้นหาบุคคลที่สามารถทำงานร่วมกันได้ดี ใช้แก้ปัญหาในองค์กร เพิ่มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือหนึ่งทางจิตวิทยา ที่สามารถใช้ในการสร้างสมดุลกายใจได้ สะท้อนบุคลิกของแต่ละบุคคล สร้างความตระหนักรู้ และลดความวิตกกังวลได้โดยธรรมชาติ


ซึ่งทุกเครื่องมือใน RRP Model จะถูกนำมาใช้อย่างผสมผสานขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และ ปัญหาที่ต้องการแก้ไขขององค์กร รวมทั้งขึ้นอยู่กับจำนวนคน ในการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง

โปรแกรมการฝึกอบรม สามารถจัดทำได้ ทั้งในเฉพาะ การฝึกอบรม RRP Model เอง หรือ การนำเข้าไปผสมผสานในการอบรมในด้านอื่นๆ ของ School of Laughter

ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ ในการใช้ RRP Model ในการขับเคลื่อน


 • สร้างความสัมพันธุ์ในกลุ่ม

 • แก้ไขปัญหาความเครียดในองค์กรได้อย่างตรงจุดตามวัตถุประสงค์หลักที่ผู้จัดต้องการ

 • ลดความเครียดทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์

 • ปลดปล่อยผลกระทบในแง่ลบจากความเครียดทั้งในร่างกายและจิตใจ

 • พัฒนาบุคลิกภาพ และสัมพันธภาพในกลุ่ม

 • รู้จักกับวิธีรับมือกับความเครียดด้วยเทคนิคต่างๆ

 • พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่ม

 • พัฒนาพลังกลุ่มและผลลัพธ์จากการทำงานเป็นกลุ่ม

 • ปรับให้บุคลากรที่มาจากต่างวัฒนธรรม ต่างพื้นฐาน ให้สามารถทำงานร่วมกัน เข้าใจ แบ่งปัน เพิ่มความสามัคคีในกลุ่มได้มากขึ้น

 • กระตุ้นระดับพลังงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการทำงาน

 • เปลี่ยนสภาวะของจิตใจและสร้างบุคลิกภาพในทางบวกสู่ระดับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อผลผลิตที่สูงสุด

 • เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดความเครียดและความกดดันต่างๆ

องค์กรจะสามารถรับประโยชน์จากการฝึกอบรมในรูปแบบของ RRP Model ได้จริง เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งขึ้น เป็นวิธีที่เร็ว ได้ผลสูงสุด ในการช่วยลดระดับของความเครียด ลดการเจ็บป่วยของพนักงาน ส่งผลต่อชีวิตที่สมดุลทั้งการทำงานและครอบครัว หรือสมดุล Work Life Balance


RRP Model (สงวนลิขสิทธิ์)

ออกแบบและนำกระบวนการโดย อาจารย์วรารักษ์ สู่โนนทอง แห่ง School of Laughter


ช่องทางสำหรับการติดตาม ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง (School of Laughter)


FB Page: https://www.facebook.com/SchoolOfLaughter

FB Group: https://bit.ly/375gUXG

Youtube: https://bit.ly/3gBw3mJ

Website: https://www.kaymiracles.com/

https://www.laughteracademy.net/

Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSGDfs9g/

IG: https://www.instagram.com/kaymiracles/

Open Chat: https://bit.ly/3oLd3VZ


---


ลิงค์ข้อมูลสำหรับการเข้าพักที่ บ้านคีตา เชียงราย


FB Page: https://www.facebook.com/gitashouse

Website:https://www.baangita.com/Featured Posts
Recent Posts